Wednesday, 12/05/2021 - 20:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Xuân Phú

Phân công chuyên môn- Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 25/3

Phân công chuyên môn- Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 25/3

THỨ
TIẾT

6A

6B

6C

6D

 

7A

7B

7C

7D

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Văn - H.Mai

Địa - Hoa

Toán - Định

Anh - Hạnh

 

Nhạc - Quý

Toán - Thông

GD - Lệ

Sinh - Ngoan

 

3

Văn - H.Mai

Anh - Chinh

Địa - Hoa

CNghệ - Thuyết

 

Toán - Huấn

Văn - Thủy

Toán - Dĩnh

Anh - Tr.Hà

 

4

Toán - Cương

TD - Cường

MT - Ng.Mai

Tin - Thanh

 

GD - Lệ

Văn - Thủy

Sử - Tú

Địa - Chi

 

5

SHL - Quý

SHL - Thuyết

SHL - Lệ

SHL - Huyền

 

SHL - Thủy

SHL - Tr.Hà

SHL - Ng.Mai

SHL - Nhung

 

3

1

Văn - H.Mai

Toán - Định

Sinh - Huyền

Anh - Hạnh

 

Tin - Thanh

CNghệ - Lương

Toán - Dĩnh

Sử - Oanh

 

2

Sinh - Huyền

Toán - Định

Sử - H.Mai

Văn - Oanh

 

CNghệ - Lương

Toán - Thông

Toán - Dĩnh

Tin - Thanh

 

3

Tin - Thanh

Văn - H.Mai

Nhạc - Lệ

Toán - Định

 

Sinh - Ngoan

Sử - Tú

Địa - Chi

Toán - Dĩnh

 

4

Địa - Hoa

CNghệ - Thuyết

Văn - Oanh

Nhạc - Lệ

 

Văn - Thủy

Anh - Tr.Hà

Tin - Thanh

Văn - Hải

 

5

MT - Ng.Mai

 

 

 

 

Địa - Hoa

Sinh - Ngoan

Văn - Thủy

 

 

4

1

Toán - Cương

Toán - Định

Văn - Oanh

Tin - Thanh

 

Anh - Tr.Hà

Nhạc - Quý

CNghệ - Ngoan

Toán - Dĩnh

 

2

Anh - Chinh

Văn - H.Mai

Văn - Oanh

TD - Cường

 

Địa - Hoa

Toán - Thông

Anh - Tr.Hà

Toán - Dĩnh

 

3

GD - Quý

Văn - H.Mai

Anh - Chinh

Văn - Oanh

 

Sử - Tú

Tin - Thanh

Sinh - Ngoan

Địa - Chi

 

4

CNghệ - Thuyết

TD - Cường

Toán - Định

Văn - Oanh

 

TD - Nhung

Sinh - Ngoan

Sử - Tú

Nhạc - Quý

 

5

 

Sử - H.Mai

Tin - Thanh

 

 

 

Lý - Hằng

Nhạc - Quý

CNghệ - Thuyết

 

5

1

CNghệ - Thuyết

Tin - Thanh

TD - Cường

Toán - Định

 

Toán - Huấn

Toán - Thông

CNghệ - Ngoan

Toán - Dĩnh

 

2

Anh - Chinh

Văn - H.Mai

CNghệ - Thuyết

Toán - Định

 

Toán - Huấn

Văn - Thủy

Lý - Hằng

Sử - Oanh

 

3

Toán - Cương

Sinh - Huyền

Toán - Định

Văn - Oanh

 

Lý - Hằng

CNghệ - Lương

Sinh - Ngoan

Tin - Thanh

 

4

Tin - Thanh

Anh - Chinh

Văn - Oanh

Địa - Hoa

 

Văn - Thủy

TD - Nhung

Toán - Dĩnh

Lý - Hằng

 

5

 

GD - Quý

Anh - Chinh

Sinh - Huyền

 

Văn - Thủy

Địa - Cảnh

TD - Nhung

CNghệ - Thuyết

 

6

1

Anh - Chinh

Sinh - Huyền

GD - Quý

MT - Ng.Mai

 

Toán - Huấn

Tin - Thanh

Văn - Thủy

TD - Nhung

 

2

TD - Cường

Tin - Thanh

Anh - Chinh

Sử - H.Mai

 

Sinh - Ngoan

GD - Lệ

Anh - Tr.Hà

Văn - Hải

 

3

Sử - H.Mai

MT - Ng.Mai

TD - Cường

GD - Quý

 

Tin - Thanh

Anh - Tr.Hà

Địa - Chi

Văn - Hải

 

4

Văn - H.Mai

Anh - Chinh

Tin - Thanh

Sinh - Huyền

 

Sử - Tú

Văn - Thủy

MT - Ng.Mai

Anh - Tr.Hà

 

5

 

 

 

TD - Cường

 

Anh - Tr.Hà

Địa - Cảnh

Tin - Thanh

Sinh - Ngoan

 

7

1

TD - Cường

CNghệ - Thuyết

Sinh - Huyền

Lý - Hằng

 

MT - Ng.Mai

Anh - Tr.Hà

TD - Nhung

Văn - Hải

 

2

Sinh - Huyền

Toán - Định

Lý - Hằng

CNghệ - Thuyết

 

Văn - Thủy

MT - Ng.Mai

Anh - Tr.Hà

TD - Nhung

 

3

Toán - Cương

Lý - Hằng

Toán - Định

Anh - Hạnh

 

Anh - Tr.Hà

TD - Nhung

Văn - Thủy

GD - Lệ

 

4

Lý - Hằng

Nhạc - Lệ

CNghệ - Thuyết

Toán - Định

 

TD - Nhung

Sử - Tú

Văn - Thủy

Anh - Tr.Hà

 

5

Nhạc - Lệ

 

 

 

 

CNghệ - Lương

 

 

MT - Ng.Mai

 

 

THỨ
TIẾT

8A

8B

8C

 

9A

9B

9C

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Sinh - Huyền

Hoá - L.Hải

Văn - Cảnh

 

Anh - Tr.Hà

Văn - Hải

Anh - Chinh

 

3

Văn - Cảnh

Toán - Thông

CNghệ - Lương

 

Sử - Tú

Toán - Định

Nhạc - Quý

 

4

Anh - Hạnh

TD - Nhung

Toán - Thông

 

Lý - Hằng

Anh - Chinh

Văn - H.Mai

 

5

SHL - L.Hải

SHL - Hạnh

SHL - Lương

 

SHL - Chi

SHL - Hải

SHL - Cương

 

3

1

Văn - Cảnh

Toán - Thông

GD - Trần Hà

 

CNghệ - Thuyết

Hoá - L.Hải

Toán - Cương

 

2

Văn - Cảnh

Lý - Cương

Sinh - Ngoan

 

Văn - Hải

Sử - Tú

Sinh - Chi

 

3

MT - Ng.Mai

Anh - Hạnh

Lý - Cương

 

Anh - Tr.Hà

CNghệ - Thuyết

Hoá - L.Hải

 

4

Hoá - L.Hải

CNghệ - Lương

Toán - Thông

 

GD - Trần Hà

Toán - Định

Văn - H.Mai

 

5

Toán - Thông

Văn - Cảnh

Tin - Lương

 

Sinh - Chi

Văn - Hải

Sử - Tú

 

4

1

GD - Trần Hà

Địa - Hoa

Toán - Thông

 

Hoá - L.Hải

Sử - Tú

Anh - Chinh

 

2

TD - Nhung

GD - Trần Hà

Hoá - L.Hải

 

Toán - Cương

Toán - Định

Lý - Hằng

 

3

CNghệ - Lương

Toán - Thông

Địa - Hoa

 

Anh - Tr.Hà

Hoá - L.Hải

TD - Cường

 

4

Địa - Hoa

Nhạc - Lệ

Anh - Hạnh

 

TCH - L.Hải

Lý - Hằng

Sinh - Chi

 

5

Anh - Hạnh

Tin - Lương

Nhạc - Lệ

 

TCS - Chi

TD - Cường

Toán - Cương

 

5

1

Tin - Lương

Anh - Hạnh

Hoá - L.Hải

 

Sinh - Chi

Văn - Hải

Toán - Cương

 

2

Địa - Hoa

Văn - Cảnh

Anh - Hạnh

 

Toán - Cương

Văn - Hải

Hoá - L.Hải

 

3

Anh - Hạnh

MT - Ng.Mai

TD - Nhung

 

Văn - Hải

TCS - Chi

TD - Cường

 

4

Toán - Thông

Sinh - Ngoan

Văn - Cảnh

 

Nhạc - Quý

Sinh - Chi

Văn - H.Mai

 

5

Lý - Cương

Toán - Thông

Địa - Hoa

 

TD - Cường

TCH - L.Hải

Văn - H.Mai

 

6

1

Nhạc - Lệ

Sử - Tú

Sinh - Ngoan

 

Lý - Hằng

Sinh - Chi

Văn - H.Mai

 

2

Sử - Tú

TD - Nhung

Văn - Cảnh

 

Địa - Hoa

Lý - Hằng

TCH - L.Hải

 

3

TD - Nhung

Địa - Hoa

Văn - Cảnh

 

Hoá - L.Hải

Anh - Chinh

Lý - Hằng

 

4

Hoá - L.Hải

Sinh - Ngoan

TD - Nhung

 

Văn - Hải

Địa - Hoa

TCS - Chi

 

5

Sinh - Huyền

Hoá - L.Hải

Sử - Tú

 

Văn - Hải

Nhạc - Quý

Địa - Hoa

 

7

1

Văn - Cảnh

Anh - Hạnh

Tin - Lương

 

Toán - Cương

Anh - Chinh

Sử - Tú

 

2

Toán - Thông

Tin - Lương

Anh - Hạnh

 

Toán - Cương

Văn - Hải

Anh - Chinh

 

3

Toán - Thông

Văn - Cảnh

MT - Ng.Mai

 

Sử - Tú

TD - Cường

CNghệ - Thuyết

 

4

Tin - Lương

Văn - Cảnh

Toán - Thông

 

Văn - Hải

GD - Trần Hà

Toán - Cương

 

5

 

 

 

 

TD - Cường

Toán - Định

GD - Trần Hà

 

 

 

Bài tin liên quan